หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์ (Fashion design course)

ศึกษาองค์ประกอบทางการออกแบบ กระบวนการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การค้นหาข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบร่าง, การจัดทำมู้ดบอร์ด, การวาดหุ่นแฟชั่น, การพัฒนาแบบร่าง, แบบคอลเลคชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และการนำเสนอแบบร่างอย่างมีเอกลักษณ์

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่องค์ประกอบในการออกแบบ กระบวนการคิดและการค้นหาแรงบันดาลใจ มีทักษะในการวาดหุ่นแฟชั่น และพัฒนาแบบร่างให้เป็นคอลเลคชั่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถนำไปใช้ได้จริง  

36 Hrs. / 6 Days

การวาดหุ่นแฟชั่นเบื้องต้น
ประวัติแฟชั่นไทย และ ต่างประเทศ
การค้นหาแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เทรนด์กลุ่มเป้าหมาย
เทรนด์และการใช้เทรนด์ การศึกษากลุ่มเป้าหมาย
การหาแรงบันดาลใจจาก Mood Board
การสร้าง Collection Design

ผลงานนักเรียน Student Works