หลักสูตร แฟชั่นดีไซน์ (Fashion design course)

รายละเอียด Description

ศึกษาองค์ประกอบทางการออกแบบ  กระบวนการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  การค้นหาข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบร่าง การจัดทำมู้ดบอร์ด  การวาดหุ่นแฟชั่น  การพัฒนาแบบร่าง แบบคอลเลคชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล  และการนำเสนอแบบร่างอย่างมีเอกลักษณ์

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่น  ตั้งแต่องค์ประกอบในการออกแบบ  กระบวนการคิดและการค้นหาแรงบันดาลใจ มีทักษะในการวาดหุ่นแฟชั่น  และพัฒนาแบบร่างให้เป็นคอลเลคชั่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน สามารถนำไปใช้ได้จริง  


36 Hrs. / 6 Days

การวาดหุ่นแฟชั่นเบื้องต้น

ประวัติแฟชั่นไทย และ ต่างประเทศ

การค้นหาแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เทรนด์กลุ่มเป้าหมาย

เทรนด์และการใช้เทรนด์ การศึกษากลุ่มเป้าหมาย

การหาแรงบันดาลใจจาก Mood Board

การสร้าง Collection Design

ผลงานนักเรียน Student works